STRONCONE*-i BOLDOG ANTAL (1381-1461)

Az umbriai Stroncone-ban született nemesi családból. Szülei ferences III. rendiek voltak, gyermeküknek jó nevelést adtak. Már 12 éves korában jelent-kezett ferencesnek, késobb fel is vették. A vallásosságban és a tudományok-ban is kiváló elomenetelt tett, ezért a klerikusok közé akarták felvenni, de o egyszeru laikus testvérként akart élni, Istenben elrejtett életet. A fogadalom letétele után Boldog Firenzei Tamásnak, az obszerváns mozgalom kiváló harco-sának irányítása alá került. 1407-ben orá bízták a klerikusok képzését. Amikor mestere, Tamás, felha-talmazást kapott a fraticelli* eretnekség elleni tevékenységre, együtt harcoltak az Egyháztól elszakadt túlzók ellen 1420-1427-ig, közben rengeteg támadást, sértést kellett elviselniük. Végül is alázatosságuk, türelmük, világmegveto sze-génységük meghozta gyümölcsét: jó eredényt értek el. Ekkor a korzikaiak kér-ték Tamást, küldjön nekik alkalmas igehirdetoket a fraticellik meggyozésére. Antal vállalkozott erre a feladatra két társával: szerénységével, szelídségével, jóságával megnyerte a korzikaiak szeretetét. Itt obszerváns kolostorokat is ala-pított. Itáliába visszatérve az Assisi melletti Carceri-be* ment, ahol kb. 30 éven át mint alamizsnagyujto tevékenykedett, de a szemlélodo imában és az ön-megtagadás gyakorlásában is buzgólkodott. Igen nagy szeretettel volt rendtár-sai és mások iránt. Nagy buzgósággal ministrált a szentmisénél. 1461-ben, 80 évesen hunyt el San Damianoban. XI. Ince 1680 táján avatta boldoggá. Holt-testét 1809-ben Stronconeba vitték. Szent Ferenc Regulája az egyház iránti engedelmességrol:
„A miniszterek… kérjenek a pápa úrtól a római Szentegyház bíborosai kö-zül egyet, hogy kormányzója, pártfogója és javítója legyen a testvéri közösség-nek, s így mindenkor alárendeltjei és alattvalói maradjunk a Szentegyháznak s állhatatosak a katolikus hitben.” (Regula 12. f.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Antalban Szent Ferenc rendjének megerosítojét s egy-házad támaszát sokféle erénnyel ékesítetted. Add, hogy közbenjárására e világ forgatagában egész szívvel ragaszkodjunk mennyei országod javaihoz. A mi Urunk Jézuzs Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357403
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 633 vendég és 0 tag böngészi