BOLDOG TOSZKÁNAI BARTOLUSZ III. r. (1228-1300)

Régi és híres grófi család sarja. San Gimignanoban* született. Édesanyja sok könyörgés után nyerte el gyermekét Istentõl. Örült, mikor látta, hogy ser-dülõ gyermeke vonzódik a papi hivatás felé. Apja azonban errõl hallani sem akart. Az apa haragja elõl édesanyja segítségével a pisai bencés monostorba menekült, ahol betegeket ápolt. Az apát biztatta, öltse magára a bencés ruhát. Egy éjszaka azonban Bartolusz látta az Üdvözítõt sebekkel borítva. Így szólt hozzá: „Bartolusz, nem ebben a ruhában fogod megkapni a mennyei koszo-rút, hanem a szenvedés, a sebek és a bûnbánat ruhájábán.” Bartolusz ekkor elhatározta, hogy kérni fogja Szent Ferenc III. Rendjének bûnbánó ruháját és világi pap lesz. Több éven át készült a papságra. 30 éves volt, amikor Volterra püspöke felszentelte. Elõbb káplánként, majd plébánosként buzgón teljesítet-te feladatát a környéken. Bevételeit jótékany célokra és a szegényeknek adta. Egy éjjel egy nagyon szegény ember kért bebocsátást a plébániára, és õ szál-lást adott neki. Éjfélkor hangot hallott: „Bartolusz, te Üdvözítõdnek adtál szál-lást.” S a titokzatos szegény ember nyomtalanul eltûnt. A buzgó plébános azonban a férfikor teljében, 52 éves korában megkapta a leprát. Abba kellett hagynia lelkipásztori mûködését s elvonulnia egy leprakórházba. Ekkor vette fel a ferences III. rendi ruhát. Megható, hogy földije, a szintén ferences III. ren-di Boldog Vivaldus mellette volt, 20 éven keresztül gondozta. Maga Bartolusz nagy türelemmel viselte betegségét és szenvedéseit. Kiérdemelte a „Toszkánai Jób” nevet, mellyel elõször Vivaldus tûntette ki. Sokan keresték fel, hogy épül-jenek magatartásán és buzdító szavain. Halála napját elõre megmondta. 1300. dec. 12-én halt meg 72 éves korában San Gimignanoban. X. Piusz pá-pa emelte a boldogok sorába. „Ha valamelyik testvér bárhol is megbetegszik, a többi testvér ne hagyja õt magára, hanem rendeljenek melléje egy, sõt ha a szükség úgy kívánja, esetleg több testvért is. És ezek olyan odaadással szolgájanak neki, amilyennel maguk is szeretnék, hogy nekik szolgáljanak.” Meg nem erõsített Regula 10. f.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Bartoluszt elõbb lelkipásztori buzgósággal, majd a be-tegség viselésében türelemmel áldottad meg. Példájával és közbenjárására kelts bennünk új erõt hûséges szolgálatodra és a türelmes kereszthordozásra. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357433
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 666 vendég és 0 tag böngészi