“A világi ferencesek Regulája és élete ez:
megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját,
aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel együtt élt életének középpontjául és inspirálójául.

Krisztus – az Atya szeretetének ajándéka – az Út, mely az Atyához vezet,
Ő az igazság, melybe a Szentlélek vezet be minket,
Ő maga az Élet, s Ő azért jött, hogy ezt az életet bőven adja.
” (Reg 4)

Mint Szent Ferenc bűnbánó követői – hivatásunk értelmében az Evangélium életerejéből merítve – gondolatainkat és cselekedeteinket a megtérés útján akarjuk Krisztuséhoz alakítani. Ez számunkra mindennapos feladatot, újrakezdést jelent. Ezen az úton örömmel élünk a kiengesztelődés szentségének lehetőségével.

Szűz Máriával való kapcsolatunkban is Szent Ferenc a példaképünk, aki különös tisztelettel viseltetett iránta. Mária iránti szeretetünket és megbecsülésünket az ő készséges lelkületének utánzásában és a bizalommal teli, figyelmes imádságban igyekszünk kifejezni.
Jézus engedelmességével egységben feladatunk, hogy hűségesen töltsük be állapotbeli kötelességeinket a különböző – világi – életkörülmények és feladatok között.

Az anyagi javakkal kapcsolatban regulánk azt ajánlja, hogy „…anyagi igényeiket visszafogva, ragaszkodás nélkül használják az ideig való dolgokat, annak tudatában, hogy az Evangélium szerint csak kezelői a rájuk bízott javaknak Isten gyermekei javára”. Így igyekezzenek rendünk tagjai „megtisztítani szívüket minden birtoklási és uralkodási vágytól” (Reg 11.)

A szív tisztaságára törekedve próbálunk szabaddá válni Isten és a testvérek szeretetére. Regulánk arra is bátorít, hogy „…alázatos szívvel és emberségesen fogadjanak minden embert, mint az Úr ajándékát és Krisztus képe mását” (Reg 13.) A testvériség átérzése tesz igazán örvendezővé, és képessé arra, hogy magunkkal egyenlőnek tekinthessünk minden embert, különösen a legkisebbeket.
Hivatásunk arra szólít, hogy minden jóakaratú emberrel együttműködve építsünk egy testvéri és evangéliumi világot. Ehhez feladatainkat hozzáértéssel és a keresztény szolgálat szellemében kell gyakorolnunk. A munka ezért ajándék, és olyan eszköz, amely által részt vehetünk a teremtésben, a megváltásban és az emberi közösség szolgálatában.

Regulánk abban is segítségünkre van, hogy egész emberi életünk tanúságtétele, illetve bátor egyéni és közösségi kezdeményezések által legyünk jelen a közéletben, vegyünk részt az igazságosság előmozdításában. Mindezt konkrét, hitünkkel összeegyeztethető elköteleződések formájában tegyük a közélet területén.

Családjainkban a békesség, a hűség és az élet tiszteletének ferences szelleme szerint törekszünk élni, hogy a Krisztusban megújult világ jelei és tanúi lehessünk. A ferences házastársaknak kitüntetett feladata, hogy a teremtés rendjét szemlélő és elfogadó szentségi kapcsolatban élve tegyenek tanúságot a világban Krisztusnak Egyháza iránti szeretetéről; s a gyermekeket Isten ajándékaként fogadva „minden gyermekük egyéni hivatására figyelve, nyitott és egyszerű keresztény nevelés által, örvendezve járják végig velük együtt emberi és lelki fejlődésük útját” (Reg 17.)

A teremtett világ élő és élettelen teremtményei egyaránt „jelentést hordoznak a Fölséges Istenről”, ezért tiszteletet érdemelnek. A ferences testvériségnek arra a fokára kell eljutnunk, amely elkerül minden velük való visszaélést, ill. annak a kísértését is.
Szent Ferenc nyomában járva, a béke hordozóiként kötelességünk azt újra meg újra „megteremteni”. Párbeszédben keressük az egység és a testvéri egyetértés útjait. Bízunk „a minden emberben élő isteni mag jelenlétében”, valamint a szeretet és a megbocsátás átalakító hatalmában. A „tökéletes boldogság” hírnökeiként feladatunknak tartjuk, hogy másoknak örömet és reménységet adjunk.
A feltámadt Krisztus megadja nővérünknek, a halálnak igazi értelmét, ezért akik az Ő várakozásában, a regula szerint élnek, azok, mint a Feltámadott tagjai, derűs lélekkel várják az Atyával való végső találkozást.

“És ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli Atya áldásával,
a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel,
az ég minden erejével és az összes szentekkel.
És én, kicsiny Ferenc testvér, a ti szolgátok, amennyire kitelik tőlem,
kívül-belül megerősítem ezt a szentséges áldást.” (Végr)

(Részlet A Ferences Család közösségei Magyarországon c. kötetből, Budapest 2008)

Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány

kfma logo


biblia keres logo


zsolozsma


well4africa

Scroll to Top