HEINRICHS LEÓ vértanú (1867-1908)

A kölni egyházmegyében, Oestrichben született. 19 éves korában lépett a Fe-renc-rendbe. 24 évesen szentelték pappá, majd hamarosan az Egyesült Álla-mokba került. Német bevándorlók közt fejtett ki papi tevékenységet, legtöbb ideig Denverben. Itt történt 1908. febr. 24-én, hogy miközben áldoztatott, egy olasz anarchista agyonlotte. A gyilkost elfogták. Bevallotta, hogy a pátert a ka-tolikus papok iránti gyulöletbol ölte meg. Úgy színlelte, hogy o is a többi hívovel áldozni megy, el is fogadta a Szentostyát, de utána kezébe köpte, majd P . Leó arcába vágta. Ezután másik kezével pisztollyal a páterre lott. A megsebesült atya a cibóriummal még el tudott vánszorogni az Istenanya oltárához. Itt térdre esett, a cibórium kiesett a kezébol, a szentostyák szétszóródtak. A hívek gyorsan hív-ták a többi atyákat, akik gondosan felszedték a szentostyákat. Egyikük feloldo-zásban részesítette a haldoklót és feladta neki a szent kenet szentségét. Leó pá-ter örvendezo arccal adta ki lelkét ott az oltárnál. Amikor a rendorség kivonult s a holttestet megvizsgálták, testén vezekloövet találtak. Ilyen módon derült ki, hogy P. Leó, akit eddig csak mint barátságos, mosolygós ferencest ismertek, nagy vezeklo volt. S buzgó tiszteloje a Boldogságos Szuznek. Halála elotti vasár-napon, amikor az ifjú kongreganistákhoz beszélt, mondta, hogy legjobban sze-retne az Istenanya oltára elotti lépcson meghalni. Kívánsága hamar teljesült - ta-lán nem egészen úgy, ahogy o elképzelte. De így vértanúsága egyúttal bizonysága lett hithuségének s életszentségének. Amerikában és hazájában imádkoznak azért, hogy a fiatal vértanú papot a boldogok sorában tisztelhessék. „Az ateizmus ellenszerét egyrészt a megfeleloképpen eloadott tanítástól, más-részt az egyháznak, illetve tagjainak kifogástalan életétol kell várni. Az egyház fel-adata ugyanis az, hogy a Szentlélek vezetése alatt szüntelenül megújítva és meg-tisztítva önmagát, jelenlévové és szinte láthatóvá tegye az Atyaistent és emberré lett Fiát... Sok vértanú tett és tesz ragyogó tanúságot az ilyen hitrol.” „Az Egyház a mai világban” zsinati tanításból.

Imádság:
Istenünk, te Leó pap szolgádat, az Oltáriszentség és a Boldogságos Szuz tisztelojét a vértanúság dicsoségében részesítetted. Add, hogy kegyelmed se-gítségével minden megpróbáltatásban állhatatosak maradjunk a jóban. Krisz-tus, a mi Urunk által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához