PEREZ JÓZSEF vértanú (1890-1928)

O is a mexikói vértanúk közé tartozik, akik a Calles-féle egyházüldözés áldo-zatai lettek. Közülük az Egyház sokat boldoggá, 27-et pedig 2000. máj. 21-én szentté avatott. József 17 éves korában lépett be a Ferenc-rendbe. Kaliforniában szentelték pappá. Visszatérve hazájába 1922-tol mint vikárius muködött a jerecuaroi fe-rences plébánián. A Calles-féle keresztényüldözés idején csak titokban és álöl-tözetben kereshette fel híveit. 1928. máj. 31-én hívei egy májusi ájtatosságra hívták Canada de Tirados-ba, ott szentmisét is mondott. A visszafelé vezeto úton egy csapat katona feltartóztatta oket. Le kellett szállniuk lovukról, cipojü-ket lehúzatták lábukról s hátrakötött kezekkel kellett futniuk Salvatierra felé. Közben egy nyeregtáskában talált iratokból megtudták, hogy pap is van köz-tük. József atya jelentkezett. Tudta, mi vár rá. Salvatierrából Cacalotéba indul-tak. A helység közelében József atyát az úttól félre vezették, nyaka köré kötelet vetettek s agyonlotték jún. 2-án. Amint lehetett, társai a véres holttestet Salvatierrába vitték. A hitvalló holttestén oszlásnak nyoma sem volt. Temetésekor·diadalmasan hangzott a kiáltás: Éljen Krisztus Király! A hívok felé küldött értesítésre egyebek közt ezt írták rá: „Adja a Mindenható Isten, hogy kö-nyörgésünk; mely a vértanú áldozatát kíséri, Isten színe elott kedves legyen és meghozza hazánk üdvét, szabadulását.” Sok imameghallgatás történt a vérta-nú közbenjárására. (Salvatierra a fovárostól nyugatra kb. 200 km-nyire fekszik.) XI. Piusz Quas Primas apostoli körlevelébol:
„Ha tehát Krisztus országa, amely jog szerint az egész emberiséget felöleli, a valóságban is mindenkit magához vonna, miért kételkednénk abban a bé-kében, amelyet a Békesség fejedelme hozott a földre, aki eljött mindeneket megbékíteni, s nem azért, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy o szolgáljon; aki bár ura mindeneknek, az alázatosság példáját mutatta s a szeretet paran-csát tette alaptörvénnyé.”

Imádság:
Mindenható, örök Isten, te szent Fiadban, a Mindenség Királyában mindent meg akarsz újítani, add kegyesen, hogy hoslelku vértanúid érdeméért a né-pek, megszabadulva a bun szolgaságából az o szelíd uralmát elismerjék. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Március 19.
SZENT JÓZSEF ünnepe

Tiszteletének terjesztésén Szent Ferenc rendje (különösen Sienai Szt. Bernardin) sokat fáradozott; szorgalmazta az ünnep bevezetését (ez 1621-ben megtörtént), a Zsolozsmáskönyvben Szent Bernardin homiliáját olvassuk. „Akit Isten különleges életfeladatra választ ki, annak megad ehhez minden szükséges karizmát. Ez érvényesült különösen is Szent Józsefben” (Szt. Bernardin).

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához