PÁRMAI BOLDOG JÁNOS (1209-1289)

Pármai nemesi családból származott. Vallásos nevelésben részesült. Belép-ve a Ferenc-rendbe pappá szentelték. Példaadó életével és tudásával tunt ki. Teológiát tanított Bolognában, Nápolyban és Párizsban. Az I. Lyoni Zsinaton beteg rendfonöke képviseletében vett részt. Kevéssel utána, 1247-ben elodje lemondása (vagy lemondatása) után ot választották miniszter generálissá. So-kan azt remélték, hogy vele szent Ferenc hosi kora elevenedik fel. Rendfonök-sége elso három évében gyalog bejárta szinte az összes országot, ahol feren-cesek voltak, igyekezett megszuntetni a visszaéléseket és visszaállítani a szerzetesi fegyelmet. IV. Ince 1249-ben Konstantinápolyba küldte az egység elomozdítására - ami a görögökkel meg is történt a II. Lyoni Zsinaton 1274-ben, de csak rövid idore. Az o rendfonöksége alatt kezdett a rendben terjedni a Joachim a Fiore apát (+1202) által hirdetett eretnekség (apokaliptikus eret-neksége), mellyel János is rokonszenvezett. Részben emiatt kényszerült le-mondani a rendonökségro1 1257-ben. Az általános káptalanon o maga aján-lotta utódjául Szent Bonaventurát erényei és nagy tudása miatt.
1259-ben - valószínuleg IV. Sándor pápa akaratéból egyházi bíróság elé idéz-ték eretnekség vádjával. Aligha kerülte volna el a börtönt, ha egy jóakaró bíbo-ros, Ottoboni (a késobbi V. Adorján pápa) védelmébe nem veszi. Egyesek Já-nos testvér meghurcolásáért méltánytalanul Bonaventurát vádolták (lásd Fioretti 48. f.). O csak „hivatalból asszisztált” az eljárásnál. Ezek után János testvér a greccioi remeteségbe vonult, s élete hátralévo részét itt töltötte imá-ban, elvonultságban. Amikor arról értesült, hogy a görögök újra elszakadtak a rámai egyháztól, a 80 éves aggastyán elindult, hogy újra az egységet szolgálja. De nem jutott el Konstantinápolyig; útközben megbetegedett és Camerinonál, Assisitol nem messze bevégezte életét. VI. Piusz (1775-1799) avatta boldoggá. Ottoboni bíboros tanúsága Pármai Jánosról: (Részlet a bírákhoz írt levelébol.) „Kezeskedem Pármai János erényérol és hitérol. Nem ismerek nálánál jám-borabb és katolikusabb embert; János testvér hite ugyanaz, mint az enyém. A bánásmód, amelyben részesül, mintha engem érne. Ha ot elítélik, engem is elítélnek.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost lelki erovel és buzgósággal ruháztad fel, hogy rendje és egyháza javára fontos feladatokat lásson el. Közbenjárására segíts bennünket, hogy kötelességeinket a legnagyobb igyekezettel megtegyük s tet-szésedet kiérdemeljük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához