Katalinnak, Szent Klára húgának, a beöltözésekor Szent Ferenc adta az Ágnes nevet, amely a mai napig olvasható a san damianói kolostor kórusán, az első nővértársakéval együtt. 

4 évvel volt fiatalabb Kláránál, és 16 nappal később követte a példáját: titokban Klárához ment s kijelentette, õ is Istennek akarja szentelni életét. Klára örvendezve adott hálát Istennek, hogy meghallgatta kérését. Döntése a családtagok körében még nagyobb ellenállást váltott ki, mint Klára esetében. Amikor azonban megpróbálták erőszakkal hazavinni a kolostorból, az erős férfiak nem tudták Ágnest elmozdítani helyéről. Nagybátyja, Monaldus úr halálos csapást készült rá mérni, mikor felemelt karjába hirtelen éles fájdalom hasított bele és azt hosszabb időre lebénította. Így a rokonok elálltak szándékuktól s elmentek.

Ágnes szintén Szent Ferenc kezéből vette át a rendi ruhát s néhány évig együtt élt Klárával. Élte a Szegény Úrnők életét önmegtagadásban, imában és munkában. A zsolozsmáskönyv rendkívüli jelenségekről (extázisok, látomások, levitáció) számol be. 1220 táján Szent Ferenc Firenzébe küldte az új Monticelli kolostor alapítására. Ágnes bölcs tanításokkal, jó példájával vezette be a jelentkezőket a klarisszák életébe. Egy levele maradt fönn, melyet nővérének, Klárának írt 1232 körül, ebben megvallja, milyen nehezen él távol nővérétől, de jelzi azt is, hogy az új közösség őt elfogadta és hűségesen ragaszkodnak az eredeti szigorú szellemhez. Lehetséges, hogy más városban is vállalt hasonló feladatot. Végül visszatért Assisibe, s utolsó éveit Klára közelében élte le erényekben gazdagon. Néhány hónappal élte túl Klárát. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1750 körül. Ünnepe november 16-án van.

Assisi Szent Ágnesnek nénjéhez, Klárához írt leveléből

Egy test egy lélek voltak Krisztusban

Krisztusban tiszteletreméltó anyjának és úrnőjének, a hőn szeretett, kiváló úrnőnek, Klárának meg az egész közösségnek, Ágnes, Krisztus alázatos és legkisebb szolgálója. Mivel mindenkinek úgy van megszabva a sorsa, hogy sohasem maradhat meg egyazon állapotban, ezért amikor valaki úgy gondolja, hogy jól megy a sora, akkor kerül bajba. Tudd meg ebből, anyám, hogy nagy a szorongatottságom és mérhetetlen a testi-lelki szomorúságom, módfelett rámnehezednek a terhek, és igen gyötrődöm és kis híján szólni sem bírok, azért, mert tőletek és többi nővéreimtől testben távol vagyok, noha azt hittem, hogy ezen a világon veletek együtt élek és halok. Ez a szorongattatás elkezdődött, de nem tudni, mikor lesz vége; nem tud megszűnni, sőt mindinkább növekszik; nemrég tört rám, de semmiképp sem akar csillapodni. Mindig a közelemben van, és nem kíván tőlem eltávolodni. Azt hittem, hogy egy azoknak a halála és élete itt a földön, akiknek egy a lakása a mennyben, és egy lesz a sírja azoknak, akiknek egyforma a természete; de, amint látom, csalódtam, gyötrődöm, elhagyott lettem, mindenfelől szorongatás vesz körül. Ó, jóságos nővéreim, osztozzatok fájdalmamban! Kérlek benneteket, segítsetek rajtam jámbor imádságaitokkal, hogy ez a szorongattatás elviselhető és könnyű legyen számomra! Ó, édesanyám és úrnőm, mit is mondjak, hiszen nem is remélhetem, hogy titeket, nővéreimet testileg valaha is viszontláthatlak! Ebben a tekintetben nincs szeretteim közül senki, aki megvigasztaljon. Más tekintetben nagy a vigasztalásom, és ti is együtt hálálkodhattok velem, mert nagy egyetértést, nem pedig szakadást találtam, nagyobbat, mint hittem volna; mindenki nagy örömmel és örvendezéssel fogadott engem és áhítatos tisztelettel engedelmességet fogadtak nekem. Valamennyien Istennek és nektek, meg közösségteknek ajánlják magukat, és én magamat meg őket mindenestül és minden tekintetben nektek ajánlom, hogy mint nővéreiteknek és leányaitoknak buzgón viseljétek gondunkat, tudván, hogy én és ők, minden időben és sértetlenül megtartjuk intelmeiteket és rendelkezéseiteket.

Istenünk, te Szent Ágnest sok szűznek példaképül adtad a szeráfi tökéletességben. Kérünk add, hogy itt a földön erényeit követve, örökké tartó örömöket élvezhessünk a mennyben.

(Forrás: Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára; https://www.santiebeati.it/dettaglio/90359)

Scroll to Top